Eğitim Modelimiz

Anaokulu olarak öğrencilerimizin hayal güçlerinin geliştirme, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama ve öğrencilerimizi okul kavramını benimsemiş, okul sevgisi kazanmış bireyler olarak ilkokula hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Bu hedefimizi gerçekleştirebilmek için,  eğitim modeimizi iki başlık altında toplayabiliriz.

Science (Fen) & Social Studies (Sosyal Bilimler)

Fen ve Sosyal Bilimler ders içeriği yıl içerisinde aylık olarak belirlenen üniteler doğrultusunda planlanır. Bu tema başlıkları içeriklere göre bazı aylar fen, bazı aylar sosyal bilimler konularına vurgu yapmaktadır. Haftalık ders programında temaya ait dersler fen & sosyal bilimler adı altında işlenir.

Maths (Matematik)

Matematik konuları öğrenci yaş grubu temel alınarak basitten karmaşığa doğru planlanır. Haftalık ders programlarında yaş gruplarına göre ders saatleri farklılık gösterir. Hedeflenen beceri bazlı modüler yaklaşımla öğrenciler;

Exploration: Araştırarak Öğrenme
Experimenting: Deney Yaparak Öğrenme
Fine Arts  Sanat Yoluyla Öğrenme
Nature: Doğa ile Öğrenme
Higher Order Thinking Skills: Üst Düzey Düşünme Becerileri
Numeracy and Maths Tasks: Sayı bilgisi ve Matematik Görevleri
Socializing / Real-Life Contexts: Sosyal Öğrenme / Gerçek Yaşam Örneklemleri
Language Arts: Dil Kullanım Sanatları
Self-Awareness Opportunities: Bireysel Farkındalık Fırsatları
yoluyla öğrenir.